ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a webshop igénybevételéhez

I. fejezet
A szerződő felek, a szerződés tárgya, és

az általános rendelkezések

1. cím

A szerződő felek

Egyrészről, a Allez International Kft. (székhely és levelezési cím: 1031 Budapest, Cserszömörce utca 26. Fsz. 1., elektronikus levelezési cím: kapcsolat@allezfencing.eu,  internetes cím www.allezfencing.eu, ­telefonszám: 06-70-606-6247 , adószám: 32320118-2-41, nyilvántartási vezető: Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről, természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, mint Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél).

2. cím

A szerződés tárgya 

1. A Szolgáltató az Ügyfél számára online termék értékesítés szolgáltatást nyújt (a továbbiakban: szolgáltatás) a jelen ÁSZF szerint.

3. cím

Általános rendelkezések

2. A szolgáltatással kapcsolatos fogalmakat jelen ÁSZF – és annak elválaszthatatlan részét képező - 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A szolgáltatás területeit jelen ÁSZF – és annak elválaszthatatlan részét képező - 2. számú melléklet tartalmazza.

4. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket jelen ÁSZF – és annak elválaszthatatlan részét képező - 3. számú melléklet, a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

5. A szolgáltatásért fizetendő szolgáltatási díjakat és a fizetés rendjét jelen ÁSZF – és annak elválaszthatatlan részét képező - 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Jelen ÁSZF a www.allezfencing.eu honlapon elérhetők.

II. fejezet
A szerződés hatályára, és időtartamára vonatkozó

 rendelkezések

1. cím

A szerződés hatálya

7. A szerződés – ideértve jelen ÁSZF-et is – tárgyi hatálya kiterjed a szolgáltatás igénybevételével és a teljesítésével kapcsolatos jogviszonyokra.

8. A szerződés – ideértve jelen ÁSZF-et is – személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és az Ügyfélre.

10. A szerződés – ideértve jelen ÁSZF-et is – területi hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság, és az EU területén megkötött szerződésekre.

11. A szerződés – ideértve jelen ÁSZF-et is – időbeli hatálya kiterjed a jelen ÁSZF hatályba lépését követően megkötött szerződésekre.

12. A Szolgáltató és a szakértő közötti jogviszonyra külön szerződés vonatkozik.

2. cím

A szerződés időtartama

13. A szerződés – ideértve jelen ÁSZF – határozatlan időtartamra szól.

III. Fejezet

A szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezések

1. cím

A szerződés létrejötte


14. Az Ügyfél, mint regisztrált érdekelődő és a Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek) között a szerződés akkor jön létre, amikor az 5. számú mellékletben szereplő adatokat megadta, és elfogadja a jelen ÁSZF-et.

2. cím

A szerződés hatálybalépése

15. A szerződés akkor válik hatályossá, ha a Szolgáltató elektronikus úton továbbított visszaigazolása megérkezik az Ügyfél által megadott e-mail címre arról, hogy a regisztrációja sikeres volt.

15.1.  A visszaigazolás tartalmazza az elfogadott felhasználói nevet és a regisztráció elfogadásának tényét.

15.2.  Ügyfél vállalja, hogy jelszavát harmadik személynek nem adja át, harmadik személyek által hozzáférhető helyen nem tárolja.

15.3.  Ügyfél kijelenti, hogy a jelszó titokban tartása saját érdekkörébe tartozik, és az ebből fakadó károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


16. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, amennyiben az érdeklődő, vagy az Ügyfél valótlan adatokat, vagy a kötelezően kitöltendő adatokat hiányosan adja meg, illetőleg helytelen vagy működésképtelen e-mail címet ad meg. Az ebből eredő károkért és egyéb jogkövetkezményekért való felelősség az érdeklődőt, illetve az Ügyfelet terheli. 

3. cím

A regisztrációs eljárás

17. A szolgáltatás nyitóoldalát bárki (a továbbiakban: érdeklődő) ingyenesen megtekintheti.

18. A szolgáltatások igénybevételéhez az érdeklődőnek regisztrálnia kell magát.

18.1.  A regisztráció, jelen ÁSZF – és annak elválaszthatatlan részét képező - az 5. számú mellékletben foglalt adatok megadásával történik.

18.2.  Az érdeklődő tudomásul veszi, hogy a sikeres regisztrációról kizárólag elektronikus úton kap választ.

IV. Fejezet

A szerződés egyoldalú és az adatok módosítására vonatkozó

 rendelkezések

1. cím

A szerződés egyoldalú módosítása

19. A Szolgáltató jogosult a szerződést – ideértve jelen ÁSZF-et is - az azokban foglalt szerződési feltételeket, a fogalmakat, különösen a szolgáltatási területeket, az igénybevételi szabályokat, a szolgáltatási díjakat és a fizetés rendjét egyoldalúan módosítani a következők szerinti feltételek és körülmények bármelyikének külön, vagy együttes bekövetkezése esetén:

19.1. a jogszabályi környezet változása, különösen

19.1.1. a Szolgáltató tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, illetve hatósági előírások megváltozása,

19.1.2. a szolgáltatásra vonatkozó az állami támogatások keletkezése, változása, és megszűnése.

19.2. a Szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatokban beállt változások, különösen

19.2.1. az Ügyfél fizetési képességének, készségének változása, 

19.2.2. a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kockázatának változása.

19.3. a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Szolgáltató működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett hátrányos változás, különösen

19.3.1.  a Szolgáltató által igénybevett technikai eszközök, ingatlanok használatáért, illetve bérletéért fizetett költségek hátrányos változása,

19.3.2.  a számítástechnikai ill. adatvédelmi alkalmazások követelményeinek változásából eredő költségek hátrányos változása,

19.3.3.  a szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban-, eljárásokban, a szolgáltatások igénybevételében-, valamint informatikai és biztonságtechnikai feltételekben történő változás,

19.3.4.  a Szolgáltató működési költségeinek hátrányos változása,

  1. a postai, távközlési, és internet szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás,

  1. külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások elvégzéséért felszámított, továbbterhelt díjak, költségek hátrányos változása,

19.3.7.  az elszámoláshoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek hátrányos változása.

20. Az előző pontban meghatározott feltételek egy adott időpontban egymással ellentétes, vagy arányaiban eltérő változást (növekedést, vagy csökkenést) mutathatnak. A Szolgáltató minden esetben az adott időpontban tényleges hatással bíró feltételeket, hatásuk arányában veszi figyelembe a kondíciók tényleges mértékének a meghatározásánál.

21. A Szolgáltató jelen ÁSZF Ügyfél számára kedvezőtlen módosításról, annak hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően internetes honlapján elhelyezett Hirdetmény, valamint az Ügyfél e-mail címére küldött tájékoztatás útján értesíti az Ügyfeleket.

21.1. Amennyiben az Ügyfél a számára kedvezőtlen módosítást nem fogadja el, a szerződést a módosítás hatálybalépését megelőzően írásban (postai úton, vagy e-mailben a Szolgáltatóhoz eljuttatott módon) jogosult felmondani, ellenkező esetben a módosítás az Ügyfélre vonatkozóan hatályba lép.

21.2.   Amennyiben a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely szolgáltatásért járó díj csökken, az esetben a Szolgáltató nem köteles jelen pont szerint el járni, és ilyen esetekben a felmondás joga nem illeti meg az Ügyfelet.

2. cím

Az adatok módosítása

22. Az Ügyfélnek lehetősége van a regisztráció során megadott jelszava megváltoztatására. A jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld e-mailben.

22.1. Sikertelen jelszóváltoztatás esetén az Ügyfél munkaidőben, a Szolgáltató call-centeréhez fordulhat segítségért, amelynek munkatársa legalább kettő, a regisztráció során megadott személyes adatára kérdezve azonosítja az Ügyfelet, majd segítséget nyújt a jelszóváltoztatáshoz.


23. Az Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatainak változása esetén köteles a megadott adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót, a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül tájékoztatni.

23.1. A Szolgáltató a bejelentés elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem vállal, azonban az Ügyféltől követelheti az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését.

V. Fejezet

A szerződés teljesítésének helyére, idejére és

módjára vonatkozó rendelkezések

1. cím

A szerződés teljesítésének helye

24. A szolgáltatás teljesítésének helye a szolgáltatás tárgyából következően az Ügyfél, mint jogosult által megadott helyszín, mint rendeltetési állomás.

2. cím

A szerződés teljesítésének ideje

25. A szolgáltatás teljesítési határideje: az Ügyfél általi átvétel.  

VI. Fejezet

A Panaszok kezelésére vonatkozó rendelkezések

26. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással összefüggésben az Ügyfél által közölt panasz(ok) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket jelen ÁSZF – és annak elválaszthatatlan részét képező - 6. számú melléklete, a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza. 

VII. Fejezet

A felelősségére vonatkozó rendelkezések 

1. cím

A Szolgáltató felelősségének terjedelme

27. A Szolgáltató által kínált szolgáltatás (online termékértékesítés) korlátozott lehetőségekkel rendelkezik.  

28.  Az előző pontban leírtak nem érintik a Szolgáltató által szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegésért, valamint az általa jogellenesen okozott károkért való felelősség kizárását.  

2. cím

Az Ügyfél felelősségének terjedelme

29. Az Ügyfél a szolgáltatást saját felelősségére és kárveszélyviselése mellett veszi igénybe, mely során törekednie kell az általában elvárható magatartás követelményeinek betartására.

29.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen pont szerinti feltételek elmulasztásából, eredő károkat maga viseli.   

30. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vétele során a következők szerinti magatartásoktól köteles tartózkodni, illetve viseli a velük összefüggésben általa okozott felelősséget:

30.1. mások személyiségi jogainak megsértésétől, más jó hírnevének csorbításától, más képmásával történő visszaéléstől, levéltitkának megsértésétől, magántitkának, illetőleg üzleti titkának jogosulatlan nyilvánosságra hozatalától vagy az azzal történő egyéb módon való visszaélésétől,

30.2. meztelenséget vagy pornográf témákat ábrázoló képek megjelentetésétől,

30.3. az online közösséget durván sértő anyagok közzétételétől, ideértve a kirívó fanatizmust, mindenféle előítéletet, a rasszizmus minden formáját, a gyűlöletet és az istenkáromlást,

30.4. illegális tevékenységekre vonatkozó instrukciók közzétételétől, továbbá a fizikai erőszakra való buzdítástól a társadalom bármely csoportja vagy egyén ellen, 

30.5.  18 évnél fiatalabb gyermekek kihasználásával kapcsolatos anyagok megjelentetésétől,

30.6.  mások szellemi alkotásához fűződő, továbbá iparjogvédelmi és szomszédos  jogainak megsértésétől, beleértve a számítógépes kalózprogramok felkínálását, a gyártó által másolásvédett eszközök feltörésére vonatkozó információkat
– például számítógépes programok sorozat- vagy regisztrációs számait stb. – és minden más, crackelésre alkalmas eszközt (ideértendők a kizárólag játékemuláció céljára íródott fájlok is)

30.7. az internetes normák megsértésétől,

30.8.   a szolgáltatással kapcsolatos zaklató, gyalázkodó, fenyegető anyagok közzétételétől, vagy mások ilyen cselekményekre történő ösztökélésétől,

30.9.  a szolgáltatás vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverek és hálózatok működésének megzavarásától, illetőleg megszakításától reklámok vagy konkurens szolgáltatásokra mutató hivatkozások, „levélszemét”, spamek, „lánclevelek” vagy kéretlen e-mailek közzététele révén,

30.10. bármilyen bűncselekményekre történő felhívástól, ajánlkozástól, elkövetésben való közreműködéstől és az elkövetés segítésétől,

30.11. a szolgáltatás biztonsági szintjének csökkentésétől.

31. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a szolgáltatáshoz való hozzáférést minden olyan Ügyféltől, aki megszegi a jelen cím alatt meghatározottakat, illetve akire más Ügyfelek panaszt tesznek, és az utóbb valónak bizonyul.

VIII. Fejezet

A szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezések

1. Cím

A teljesítés

32. A szerződés a termék ellenértékének kifizetésével és a termék átvételével megzsűnik. (teljesítés)

2. cím

A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

33. A Felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, mely esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik, az időpontot a Felek közösen állapítják meg.

34. A megszüntetés esetén a Szolgáltató további szolgáltatással nem tartozik.

35. Az Ügyfél köteles a megszüntetés előtt már igénybe vett szerződésszerű szolgáltatás díjának megfizetésére. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatási díjat előre megfizette, és a Szolgáltató a szolgáltatást nem teljesítette, az esetben az visszajár.

2. cím

A szerződés felmondása

36. A szerződést a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben az Ügyfél a szerződést – ideértve jelen ÁSZF-et is – jelentős mértékben megszegi (a továbbiakban: szerződésszegés). 

36.1. Az Ügyfél általi szerződésszegés jelentős mértékűnek tekinthető, amennyiben

36.1.1. a Szolgáltató felé fennálló díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is díjtartozása van, és a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott,

36.1.2. akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működését, így olyan

36.1.2.1. elektronikus levelet küld, amely a feladó e-mail címét szándékosan hamisan adja meg vagy elfedi, illetve vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz, valamint csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is megtörténhet,

36.1.3. a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.

37. A szerződést az Ügyfél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgáltató a szerződést jelentős mértékben megszegi, és magatartását nem orvosolja. (a továbbiakban: szerződésszegés). 

37.1. A Szolgáltató általi szerződésszegés jelentős mértékűnek tekinthető, amennyiben neki felróhatóan

37.1.1. a szerződésben (ÁSZF) foglaltakat nem tartja be,

37.1.2.  olyan elektronikus levelet küld, amely vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz, valamint csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz.

38. A Szolgáltató részéről nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződés szerinti teljesítés érdekkörén kívül eső, előre nem látható olyan körülmények, így háborús cselekmény, alkotmányos rend elleni cselekmények, terrorcselekmények, energiaellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés (sztrájk), illetve a honvédelmi törvény (2004. évi CV. törvény), és a rendőrségi törvény (1994. évi XXXIV. törvény) alapján feljogosított szervek által foganatosított intézkedés miatt következik be (a továbbiakban: vis major).

3. cím

A jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó rendelkezések

39.  A szerződés a Szolgáltató, vagy az Ügyfél jogutód nélküli megszűnésével megszűnik.

40. A jogutód nélküli megszűnés esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással. 

4. cím

A szerződés Szolgáltató általi szüneteltetésére vonatkozó

rendelkezések

41. A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult a szolgáltatás igénybevételét szüneteltetni a szerződésszegés idejéig.

42. A Szolgáltató a szüneteltetésről, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti az Ügyfelet.

43. A szüneteltetés esetén a Szolgáltató egyszeri díjra jogosult, melynek mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

A szerződésre vonatkozó egyéb rendelkezések

1. cím

A személyes adatok kezelése

44. A Szolgáltató jogosult a szerződéssel összefüggésben és a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint az Ügyfél által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban felhasználni,

45.1. A szolgáltatást működtető szerverek által rögzített adatok és egyéb fájlok, nem anonimizált módon kizárólag vita esetén és használhatók fel.

45. A szolgáltatás elérhetőségét biztosító honlap tartalmazhat olyan linkeket, illetve kapcsolatokat, melyet nem a Szolgáltató üzemeltet, és azok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a jelen szerződés adatkezelési és -biztonsági rendelkezéseitől, melyért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

46. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató felhasználhassa a következők szerinti célokból:

46.1.  szolgáltatás minőségének javítására, fejlesztésére,

46.2.  a felhasználó érdekei figyelemmel kísérésére és érvényesítésére,

46.3.  a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítására,

46.4.  a regisztrációkor megadott adatokat - anonimizált módon - statisztikai- és marketingcélokra történő felhasználására.

47. Az adatkezelés során az adatokhoz a Feleken kívül más jogszerűen, csak a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon férhet hozzá.

48. A személyes adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat jelen ÁSZF – és annak elválaszthatatlan részét képező – 7. számú melléklete képező, Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

2. cím

A szerzői jogokra vonatkozó rendelkezések

49. A szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek, szolgáltatási árujelzők, logók és egyéb megjelölések, továbbá az elérhető információk, valamint a képi megjelenítések és írásos dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve partnereit (a továbbiakban együttesen: Szolgáltató) illetik. Azokat a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek nem használhatják, és nem másolhatják a szabadfelhasználásra vonatkozó szabályok kivételével.

50. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevétele során számára eljuttatott információkat számítógépén tárolhatja, ezen adatokat más adathordozóra átmásolhatja, illetve kinyomtathatja.

51. Az Ügyfél általi megjegyzések, észrevételek, visszajelzések, javaslatok, és ötletek a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogkörébe tartozik, különösen azok ellenszolgáltatás nélküli, a forrás megjelölésével történő felhasználása, többszörözése, közzététele, átdolgozása, nyilvánosságra hozatala, nyilvánossághoz közvetítése és forgalmazása.

3. cím

A minőségbiztosításra vonatkozó rendelkezések

52. A szolgáltatás minőségbiztosítására vonatkozó szabályokat jelen ÁSZF – és annak elválaszthatatlan részét képező – 8. számú melléklete tartalmazza.

X. Fejezet

Záró rendelkezések


53. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos felügyeleti szerv a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; Telefon: +36-1-318-2681.)

54. A szerződés – és jelen ÁSZF – tekintetében a Magyar Köztársaság kizárólagos joghatósággal rendelkezik.

55. A Felek a szerződésből (és jelen ÁSZF-ből) fakadó jogviták és kérdések rendezésére – a pertárgy értéktől függően - a Szolgáltató székhelye szerint illetékes helyi bíróság hatáskörét és illetékességét kötik ki.

56. A szerződésre – és jelen ÁSZF-re – a magyar jog rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

64. A szerződésben – és jelen ÁSZF-ben - nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadóak.

                                                                                   

Mellékletek:

1. számú melléklet: A szolgáltatással kapcsolatos fogalmak

2. számú melléklet: A szolgáltatás területei

3. számú melléklet: Szolgáltatási Szabályzat

4. számú melléklet: A szolgáltatásért fizetendő szolgáltatási díjak, és a fizetés rendje

5. számú melléklet: A regisztráció során megadandó adatok

6. számú melléklet: Panaszkezelési Szabályzat

7. számú melléklet: Adatkezelési Szabályzat